Iarchúram Scoile

Iarchúram Scoile

Osclaíodh seirbhís roimh agus iarchúram scoile sa scoil i Meán Fómhair 2018 . Is é Comhar Naíonraí na Gaeltachta a chuireann seirbhísí riaracháin,tacaíochta agus traenála ar fáil do sheirbhís iarchúram scoile s’againne. Tá an seirbhís ag feidhmiú as foirgneamh ‘Áras Mhic Amhlaigh’ . Bíonn an iarchúram scoile oscailte ar na laethanta a bhíonn an scoil oscailte amháin.

Is féidir freastal ar an tseirbhís ón 8.00 -8.40 r.n, 1.30-2.30 i.n, 1.30-4.00i.n., 1.30-6.00,i.n. 2.30-4.00i.n, 2.30-6.00i.n . San iarchúram tugtar deis do pháistí cuid den obair bhaile a dhéanamh ar feadh méid áirithe ama , am ciúin a bheith acu tar éis an lá scoile, spraoi le raon leathan áiseanna, cluichí spóirt a imirt sa halla nó ar an bpáirc astró , cócaireacht a dhéanamh , ealaín & ceardanna a dhearadh chomh maith le go leor nithe spraoiúla eile. Tá an bhéim ar ghníomhaíochtaí atá éasca agus solúbtha tar éis obair scoile an lae. ‘S í an Ghaeilge an teanga a labhraítear an t-am ar fad san iarchúram.

Glaoigh ar Aoife nó Kathleen san oifig ar:
tel: (091) 590152

Before & After School

Áras Mhic Amhlaigh

Tá páistí an Naíonra agus na h-iarscoile ag baint taitneamh as an bhfoirgneamh álainn nua atá anois ar fáil dóibh in Áras Mhic Amhlaigh .Tá áiseanna réamhscolaíochta ( naíonra) agus iarscoile trí Ghaeilge ar fáil do phobal na scoile ann agus tá an tÁras freisin mar áis le breis tacaíochta agus seirbhísí a sholáthair d’fhorbairt , do chothú agus do shealbhú na Gaeilge i gceantar Chnoc na Cathrach.

Áiseanna Buana

Bunaíodh Naíonra Mhic Amhlaigh i 1993 ag an am céanna le Gaelscoil Mhic Amhlaigh. Ó osclaíodh an scoil agus an Naíonra i gcóiríocht sealadach den chéad uair i 1993 , bhí sé mar fhís ag an mBord Bainistíochta go gcuirfí áiseanna buana ar fáil don scoil agus don naíonra mar aon le áiseanna eile a bheadh mar chabhair d’fhorbairt na Gaeilge i gCnoc na Cathrach. Thuig bunaitheoirí na scoile go rí-mhaith an tábhacht a bhaineann leis an luathoideachais trí Ghaeilge, agus an ról fíor thábhachtach a imríonn sé le tacú leis an Ghaeilge a thabhairt ar aghaidh ó ghlúin go glúin. Anois , buíochas le Dia , tá foirgnimh álainn nua ar shuíomh na scoile’ Áras Mhic Amhlaigh’ a dhéanann freastal ar sheirbhísí Naíonra agus iarscoile do pháistí . Is é Comhar Naíonra na Gaeltachta an tseirbhís aitheanta náisiúnta a chuireann seirbhísí luathbhlianta ar fáil ar fud na Gaeltachta.

Is é Comhar Naíonraí na Gaeltachta a chuireann seirbhísí riaracháin,tacaíochta agus traenála ar fáil do Naíonra s’againne.
Is áis luathoideachais é an naíonra a chuireann forbairt fhisiceach, intleachtúil, mhothúchánach, chruthaitheach agus shóisialta an pháiste chun cinn. Déantar é seo trí mheán an spraoi agus na Gaeilge i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáilteach, sonasach agus tacúil. Tagann páistí le chéile sa naíonra, faoi chúram Múinteora, cúig lá sa tseachtain ar feadh trí huaire a’ chloig gach lá.

Naionra

Comhar Naíonra Objectives

 • To provide high quality early years services through Irish in the Gaeltacht areas.
 • To ensure that the child and the child’s needs and development are central in all our policies.
 • To promote and develop the natural use of Irish among the children attending the services.
 • To have ongoing co-operation compliant with Tusla to ensure that the Childcare Regulations (Preschool Services) (No. 2) 2006 are being implemented in all our services and that those services are compliant to national regulations.
 • To co-operate with the Department of Children and Youth Affairs in administering the ECCE, CCS and TEC schemes for the services for which we are responsible.
 • To ensure that the national frameworks Síolta and Aistear are being implemented in our services and to provide relevant training on this to our employees.
 • To co-operate with all the relevant national and statutory bodies to ensure the delivery of the best service to the children in our services. 

The services they provide include:

 • Recruitment and employment of staff for the various services. • Ensuring that all our employees have the relevant childcare qualifications and that the CNNG Recruitment policy is strictly implemented.
 • Development Officers are employed in all the regions in which they operate to provide support and advice to the services.
 • A Development Officer who is an Accredited Trainer for the Keeping Safe Child Protection Training Programme available to provide training for the employees of CNNG regarding all aspects of child protection. Develop support materials for the services such as the ‘Loinnir’ preschool activity programme, the ‘Borradh’ language planning series, Policies and Procedures Manuals and a Forms Manual.
 • Organise regular support meetings with all staff to ensure that they have all the support and resources they need to provide a high quality service.
 • Liaise with Tusla to ensure that our services are fully compliant with the Childcare Regulations (Preschool Services) (No. 2) 2006.
 • Organise Parent Meetings for parents whose children will be attending our services.
 • Administration work for the various State funding which our services receive.
 • Providing a competitive Insurance Group Scheme for our services.
 • Providing a Toy Library in the Gaeltacht Regions where services can borrow educational equipment and toys for their service.
 • Publishing a twice yearly newsletter ‘Bláthú’.
 • Providing language support to services.